Integritetspolicy för Apply

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig, loggar in på ditt konto, fyller i information och när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt annan information som matas in.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Hantera ärenden som skickats in
  • Kontakta dig via e-post

3. Tjänst

Vi och de samarbetspartners som använder tjänsten är de som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen.

4. Utlämnande till tredje part

Vi varken säljer, handlar eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. bedömning eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

6. Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen och nyttjade funktioner.

7. Borttag av konto

Vi använder den e-postadress du förser oss med när du skapar ett konto, för att skicka information och uppdateringar som angår ditt nyttjande av tjänsten, enstaka nyhetsbrev, relaterad tjänsteinformation etc. Om du inte längre vill nyttja tjänsten och önskar tas bort som användare, använder du funktionen “Ta bort konto” under “Inställningar”.

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Privacy policy for Apply

1. Collection of information

We collect information from you when you sign up, log in to your account, enter information and log out. The information collected includes your name, e-mail address, phone number, and other information entered.

In addition, we automatically receive and save information from your computer and browser, including your IP address, software and hardware information, and the requested page.

2. Use of information

The information we collect from you can be used to:
  • Personalize your experience and meet your personal needs
  • Improve our website
  • Improve our customer service and your need for help
  • Manage the submitted submissions
  • Contact you by email

3. Service

We and the partners that use the service are the ones who own the information collected on this site.

4. 3d party

We sell, trade, or otherwise transfer, not personally identifiable information to third parties. This does not include trusted third parties that help us drive our site or our company, with the requirement that these parties agree to keep the information confidential.

We believe it is necessary to share information in order to investigate, prevent or take action against illegal activities, suspicious fraud, situations that pose a potential risk to a person's physical security, breach of our terms of use or other occasions when the law so requires.

However, general information may be shared with third parties for marketing, advertising or other purposes.

5. Information protection

We take a variety of security measures to protect your personal information. We use advanced encryption methods to protect sensitive data transmitted over the Internet. Only employees who will perform a specific job (eg assessment or customer service) will have access to personally identifiable information. The computers / servers used to store personally identifiable information are stored in a secure environment.

6. Cookies

Our cookies improve access to our site and identify recurring visitors. In addition, our cookies enhance the user experience by tracking and targeting user interests and utilized features.

7. Removal of account

We use the email address you provide when creating an account to send information and updates regarding your use of the service, individual newsletters, related service information, etc. If you no longer want to use the service and wish to be removed as a user, use the "Remove Account" feature under "Settings."

8. Consent

By using our site, you agree to our privacy policy.